GM Syed

August 30, 2018 admin 0

Sain GM Syed Saying Munafiq Dost In Karday Titar Misal Aa Jehan Khe Shikari Jhang Mai Khani Bolraeendo Aa Aen Ho Sad Kare Pahanja Sathi […]

Juram Ji Saza

September 14, 2017 admin 0

Jekadahan Kehan Takatwar khe juram ji saza na dini weendi aahay Juram Ji Saza

1 2 3 10